من گرم دست‌های تو باشم

و تو میان ستبر سینه‌هایم؛ گُم