بودی و خواندی...

امشب ای ماه به دردِ دلِ من تســـکینی

آخـر ای مـــاه تو هـم‌دردِ منِ مســــکینی

همه در چشمه‌ی مهتاب غم از دل شــویند

امشب ای مـه تو هـم از طالـعِ من غمگینی


رفتی و می‌خوانم...

ماهـم این هفته برون رفت و به چشمم سالی‌ست

حـال هجـران تو چه دانی که چه مشکل حالی‌ست