دیشب خوابِ دست‌هایت را دیدم که برایم تکان دادی

که خداحافظی کردی

که...

خداحـــــافظ؛ برای همیشه

 

 

..........................................................

    این نوشته ها خیلی زودتر از تصوّرم تمام شدند