همــه که مثلِ تو نیستند، از نگاهِ اول بفهمند چه می‌گذرد توی دلم.

گاهی که یکی می‌فهمد، آن قدر غرور دارد که همه چیز را پَس می‌زند؛ دل را هم.

چرا چشــــــم‌های ما برای‌مان زبان بودند؟ وقتی دل‌های‌مان...

اصلاً یک دل را که نمی‌شود جمع بست...

بگـــــذریم...