سایه‌ی معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد
ما به او مُحتـاج بودیم او به ما مُشـتاق بود


 

پ.ن: مثل این دو تا
پ.ن: توقعی نیست پشت مسافر اشک بریزید؛ آب بس‌شه
پ.ن: حضرت حافظ علیه الرحمه