دل‌ت که بلرزد

نگاه‌ت

چشم‌ت

اشک‌ت

دست‌ت حتی

و صفحه‌های...

دل‌ت که بلرزد... عاشق شده‌ای؛

به‌فهم این را