ردّ‌ِ سرخِ دانه‌های انار، توی کاسه‌ی چینیِ سفید

شبیهِ پرِ کبوترِ سفید است گونه‌هایم

و ردّ‌ِ اناریِ لب‌های تو...