این سیب‌های سبز

وقتی از دستِ تو می گیرم‌شان

سُـرخ می‌شوند

رنگِ یاقوتِ آن لب‌ها...