همه‌اش برای تو

من فقط سرخیِ انار را می‌خواهم

روی گونه‌هایم...