این را می‌نویسم که بگویم تا جای یک زخم خوب شود، روزی هزار بار دست می‌کشی رویش و هر بار که دردش می‌پیچد توی وجودت، یاد دلیلش می‌افتی...

که بگویم بستگی دارد زخم کجا باشد، چرا خورده باشد، کی زده باشد...

زخم‌هایی که نادانیِ برخی می‌زند، از دانسته‌های برخی، دردناک‌ترند...