مثل دانه‌های یاقوتیِ انار

از هر طرف که به هم دل می‌دهند

صافِ صاف می‌شوند...