بلورِ برف باشم کفِ دست‌ت

آب شوم از حــرارت‌ش

دست سردت را به نفس‌ت گرم کنی